ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Marketingtekst.nl en haar opdrachtgevers. Marketingtekst.nl heeft het recht de algemene voorwaarden op elk moment te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen worden via de website van Marketingtekst.nl bekend gemaakt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en gesloten overeenkomst tussen Marketingtekst.nl en opdrachtgever met betrekking tot het leveren van teksten.

Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de overeenkomst met Marketingtekst.nl, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Marketingtekst.nl en akkoord gaat met deze voorwaarden. Bij elke nieuwe overeenkomst worden de algemene voorwaarden op aanvraag in PDF-formaat verstrekt.

3. Offertes

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. De offertes van Marketingtekst.nl zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

1. De offerte is pas bindend wanneer de aanvaarding door de opdrachtgever per e-mail binnen 14 dagen is ontvangen door Marketingtekst.nl, tenzij anders aangegeven.

2. De offerte heeft betrekking op maximaal één maal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief van Marketingtekst.nl.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketingtekst.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Voor toekomstige opdrachten gelden offertes niet automatisch.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer Marketingtekst.nl de opdrachtbevestiging van de opdrachtgever per e-mail heeft ontvangen. Deze opdrachtbevestiging dient enkel en alleen het overeengekomen te bevatten. Marketingtekst.nl stuurt opdrachtgever altijd per e-mail een bevestiging van de overeenkomst. Marketingtekst.nl doet haar uiterste best de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Alle leveringstermijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer bindend, tenzij per e-mail uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Kwaliteit

Marketingtekst.nl verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

6. Geheimhouding

Marketingtekst.nl verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

7. Prijzen, facturatie en betalingen

Indien de inhoud van de opdracht gewijzigd wordt of wanneer de opdracht wijzigt, kunnen tariefwijzigingen of wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden. Het factuurbedrag dient binnen maximaal 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever de factuurbedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden per factuur berekend volgens de wettelijke bepalingen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8. Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.

Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de Marketingtekst.nl niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen.

9. Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

10. Promotie

Bij het akkoord geven van de offerte, geeft de opdrachtgever toestemming aan Marketingtekst.nl om zijn website te gebruiken voor promotie en/of publiciteit op de site van Marketingtekst.nl, tenzij anders overeengekomen.

11. Levering en eerste gebruiksrecht

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

12. Auteursrechten

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij Marketingtekst.nl. Marketingtekst.nl draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Marketingtekst.nl krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Open chat